Sie sind hier

Konferenz zur Steierreform / Conférence sur la réforme fiscale

News Steieren / Impôts


MAM / AVEC

Eugène BERGER, Deputéierten an President vum Groupe Parlementaire (DP)

Eugène BERGER, député et président du groupe parlementaire (DP)

Donieft stinn och eis Süddeputéiert Gusty GRAAS a Max HAHN Iech fir aner Sujet'en Ried an Äntwert.

Les députés de la circonscription Sud Gusty GRAAS et Max HAHN seront également présents pour répondre à vos questions.

D’Konferenz ass an lëtzebuergescher Sprooch (mat Iwwersetzung op franséisch). 

Conférence en luxembourgeois (avec traduction vers le français)

Kontakt / Contact: dpdifferdange@gmail.com